Gedragscode

Stichting Lentekind wil een plek zijn waar cliënten, medewerkers en vrijwilligers zich prettig en veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het contact dat medewerkers hebben met cliënten, ouders, collega’s, vrijwilligers en anderen is hierop van grote invloed. In deze gedragscode beschrijven we onze gemeenschappelijke visie hoe we met elkaar om willen gaan.

Missie Lentekind

Lentekind verwijst naar het seizoen waarin groei en bloei centraal staat. Lentekind is er voor elk kind en jongvolwassene met een ontwikkelingsachterstand, een (ernstig meervoudige) beperking met of zonder autisme, NAH of andere hersenafwijkingen; én voor hun gezin.

Lentekind is een orthopedagogisch centrum voor beweging en ontwikkeling. We bieden onze zorgverlening in ons eigen dagbehandelingscentrum, ambulant, thuis, op school of daar waar nodig. Lentekind ondersteunt de ontwikkeling van deze kinderen en jongvolwassenen in brede zin, op alle domeinen, via methodische begeleiding en behandeling in een multidisciplinair netwerk.

Visie Lentekind

Elk kind kan zich ontwikkelen, ongeacht de mate van beperking. Lentekind biedt ontwikkeling en (onderwijs-) begeleiding door beweging, beleving, muziek, digitale innovatie, spel en plezier. We bieden afwisseling in inspanning en ontspanning en maatwerk in contact met mensen en kinderen met en zonder beperking.

Kernwaarden Lentekind

 • Veiligheid
  Lentekind wil een organisatie zijn waar iedereen zich veilig voelt, zowel fysiek, emotioneel als psychisch.
 • Plezier
  Ontwikkeling van medewerkers en kinderen gaan hand in hand met plezier. Door samen plezier te maken worden vaardigheden gestimuleerd en beter ontwikkeld.
 • Gelijkwaardigheid
  Binnen Lentekind hanteren we gelijkwaardigheid van kinderen, medewerkers en ouders met respect voor ieders verantwoordelijkheid, functie en rol in het geheel van de zorgverlening. Samen maken we afspraken en komen we deze na. We benaderen iedereen met respect.
 • Kwaliteit van zorg
  Samen bieden we de hoogste kwaliteit van zorg aan het kind en zorgen dat dit geborgd is door registraties en accreditaties. Dit is overal voelbaar en merkbaar, intern en extern. Dit doen we met passie en professionaliteit.

Normen

Bij Lentekind komen kinderen, ouders én ook medewerkers in hun kracht. Iedereen ontwikkelt zich in de breedte, maar ook in de diepte. De medewerkers hebben een persoonlijke ontwikkelopdracht; voor de kinderen is er een ontwikkelingsplan, signaleringsplan en zijn er begeleidingsafspraken die gevolgd worden.

Bij Lentekind werken we samen met elkaar, met de kinderen, met ouders en met concullega’s. Samenwerking staat hoog in het vaandel, door alle waarden in acht te nemen. Dit doen we respectvol voor ieders rol (cliënt, ouders, orthopedagoog, directeur-bestuurder, pedagogisch hulpverlener, medewerker, projectmedewerker, medezeggenschap, toezicht) en met respect voor ieders eindverantwoordelijkheid. We volgen de afspraken die we maken en houden ons hieraan.

Bij Lentekind helpen en ondersteunen we elkaar. We zijn samen Lentekind en denken mee hoe we problemen en uitdagingen kunnen oplossen op een oplossingsgerichte wijze: constructief, vragend, helpend en ondersteunend aan elkaar.

Bij Lentekind leren we allemaal elke dag; kinderen, ouders, medewerkers. En daarbij hoort dat fouten maken mag!

Afspraken

 1. Deze gedragscode geldt voor de werkgever, medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband of op projectbasis, uitzendkrachten, stagiairs, leden van Cliëntenraad en Raad van Toezicht (hierna allen te noemen: medewerkers), en vrijwilligers.
 2. Voor iedere werknemer en vrijwilliger die zich actief inzet voor Lentekind is het verplicht om te beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
 3. Medewerkers en vrijwilligers benaderen elkaar, kinderen en ouders/verwanten met respect voor zijn of haar persoon, gedachtewereld, lichamelijke en psychische integriteit.
 4. Medewerkers en vrijwilligers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarin iedereen met of zonder beperking zich veilig en gerespecteerd voelt.
 5. Alle kinderen, medewerkers en vrijwilligers worden bij Lentekind gelijkwaardig behandeld. Er vindt geen voorkeursbehandeling plaats.
 6. Alle kinderen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen en dat te doen waar ze plezier aan beleven. Medewerkers en vrijwilligers geven kinderen en ouders de mogelijkheid om hun ideeën en wensen te ventileren en er wordt naar hen geluisterd.
 7. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische gedragingen of opmerkingen, (seksuele) intimidatie, misbruik, (verbale) agressie, fysiek geweld, grof taalgebruik en roekeloos rijgedrag zijn ontoelaatbaar bij Lentekind. Dat geldt zowel in de omgang met collega’s en leidinggevenden als in het contact met kinderen en hun ouders/verwanten. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te signaleren en ertegen op te treden. Bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag zijn alle medewerkers en vrijwilligers verplicht dit bij de bestuurder kenbaar te maken.
 8. Medewerkers en vrijwilligers gedragen zich discreet en delen vertrouwelijke informatie niet met derden. Medewerkers en vrijwilligers dringen niet verder door in het privéleven van de cliënt dan functioneel noodzakelijk, ook niet via social media.
 9. Medewerkers zijn verplicht om alle protocollen en beleidsregels te volgen, zoals die zijn opgesteld in het Kwaliteitshandboek. Hierbij horen bijvoorbeeld het hygiëneprotocol en het medicatieprotocol.
 10. Medewerkers van Lentekind proberen moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen, inclusief fysiek geweld, zo veel mogelijk te voorkomen. Incidenten met agressie en geweld moeten gemeld worden bij de adviseur Kwaliteit en Veiligheid en ingebracht in de MIC commissie (Melding Incidenten Cliëntenzorg). Voor ingrijpen met onvrijwillige zorg wordt het protocol van de Wet Zorg en Dwang gevolgd.
 11. Medewerkers en vrijwilligers zien toe op de gezondheid van de kinderen met wie zij werken: er wordt niet gerookt of alcohol gebruikt in aanwezigheid van de kinderen. Alleen bij feestelijke gelegenheden waarbij geen kinderen meer aanwezig zijn, mag beperkt alcohol gedronken worden. Medewerkers en vrijwilligers bewaken daarbij ook hun eigen veiligheid en die van elkaar. Het gebruik van drugs is altijd verboden.
 12. Medewerkers en vrijwilligers die in het bezit zijn van een EHBO, EHAK of reanimatie diploma bieden in geval van nood eerste hulp. Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd.
 13. Binnen Lentekind is belangenverstrengeling van privé en werk ongewenst. Wanneer het voorspelbaar is, dat de relaties tussen medewerkers (liefdesrelaties, vriendschappelijke verhoudingen of juist het tegenovergestelde) het functioneren van het team negatief kunnen beïnvloeden, dienen medewerkers en vrijwilligers dit met het bestuur te bespreken. De bestuurder stelt uiteindelijk vast of, en zo ja welke maatregelengenomen moeten worden.
 14. Medewerkers en vrijwilligers mogen geen goederen van cliënten of Lentekind voor zichzelf gebruiken, tenzij Lentekind daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
 15. Medewerkers en vrijwilligers verwijzen vragen van de pers door naar de bestuurder en praten niet zelf met journalisten.
 16. Medewerkers en vrijwilligers worden aangemoedigd om informatie die door de bestuurder beschikbaar is gemaakt voor het publiek (persberichten en folders) te delen met hun kringen en relaties via social media. Medewerkers en vrijwilligers mogen geen informatie over of foto’s verspreiden van individuen zonder toestemming te vragen. Medewerkers en vrijwilligers begrijpen hun persoonlijke verantwoordelijkheid dat wanneer zij negatieve berichten publiceren op social media, zij hierdoor zichzelf en Lentekind kunnen schaden.
 17. Afspraak is afspraak is het uitgangspunt. Bij het overtreden van de gedragscode zullen medewerkers hiervoor eerst worden aangesproken door de leidinggevende. Na tweemaal mondelinge waarschuwing volgt bij een derde constatering een schriftelijke, aangetekende waarschuwing. Bij een vierde overtreding wordt de medewerker op non-actief gesteld en volgt mogelijk ontslag op staande voet. Voor vrijwilligers geldt dat bij een derde constatering de samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd.
 18. Medewerkers en vrijwilligers kunnen gebruik maken van de klachtenregeling wanneer zij er niet samen uitkomen. Ook is er een vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders/verwanten van cliënten.
 19. In die gevallen waarin deze code niet (direct) voorziet, of bij twijfel over toelaatbaarheid van bepaald gedrag, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de werknemer en de vrijwilliger om in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover contact op te nemen met de bestuurder.
Richtlijnen pers

Bepaald is dat perscontacten over bovengenoemde zaken, die Lentekind aangaan, uitsluitend via het bestuur lopen. Indien een werknemer/vrijwilliger door een journalist benaderd wordt, dan dient de vrijwilliger te verwijzen naar het bestuur.

Zijn er over deze gedragscode vragen, dan kan je die uiteraard altijd aan ons stellen.