Gedragscode

Deze gedragscode is bedoeld om de werknemers/vrijwilligers kaders te geven in contactname met kinderen met een beperking.
Daarnaast is het voor iedere werknemer/vrijwilliger die zich actief inzet voor Lentekind verplicht om te beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Gedragscode Lentekind ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag

Lentekind acht het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag zoals agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of handicap wordt bij Lentekind niet geaccepteerd. Door middel van deze gedragscode wenst Lentekind daaraan vorm en inhoud te geven. Het gaat daarbij, behalve om het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie, tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

Lentekind laat zich bij de ontwikkeling van deze gedragscode leiden door de rechten van het kind en door haar eigen waarden en normen.

 1. Alle kinderen worden bij Lentekind gelijkwaardig behandeld. Er vindt geen voorkeursbehandeling plaats. Elke vorm van discriminatie is uitgesloten.
 2. Werknemers/vrijwilligers behandelen kinderen met respect. Van kinderen wordt respect voor de werknemers/vrijwilligers gevraagd. Intimidatie, pesten, roddelen en schelden wordt niet getolereerd.
 3. Kinderen krijgen ruimte om hun ideeën en wensen te ventileren. Er wordt naar hen geluisterd. Zij zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Kinderen krijgen ook de ruimte zich te ontwikkelen en datgene te doen waar zij plezier aan beleven.
 4. Seksuele handelingen van welke aard dan ook en intieme relaties van volwassenen met kinderen zijn nimmer geoorloofd.
 5. Werknemers/vrijwilligers zien toe op de gezondheid van de kinderen voor wie zij werken:
  – Er wordt niet gerookt of alcohol gebruikt in de aanwezigheid van de kinderen. Drugsgebruik is uiteraard verboden.
  – Werknemers/vrijwilligers die in het bezit zijn van een EHBO-diploma of reanimatie-diploma bieden in geval van nood eerste hulp. Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd.
 6. Fysiek geweld van kinderen wordt niet getolereerd, van werknemers/vrijwilligers evenmin.
 7. Werknemers/vrijwilligers gaan op een respectvolle wijze om met de omgeving en vragen dat ook van de kinderen.
 8. De werknemer/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen met een beperking zich veilig en gerespecteerd voelen.
 9. De werknemer/vrijwilliger onthoudt zich ervan de doelgroep te bejegenen op een wijze waarop men zich in zijn waardigheid aangetast voelt.
 10. De werknemer/vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven dan functioneel noodzakelijk is;
 11. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van De werknemer/vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.
Richtlijnen pers

Bepaald is dat perscontacten over bovengenoemde zaken, die Lentekind aangaan, uitsluitend via het bestuur lopen. Indien een werknemer/vrijwilliger door een journalist benaderd wordt, dan dient de vrijwilliger te verwijzen naar het bestuur.

Zijn er over deze gedragscode vragen, dan kan je die uiteraard altijd aan ons stellen.