ANBI

Beleidsplan en jaardocumentatie inclusief verantwoording giften

Onze kwaliteitsrapporten en jaarverslagen publiceren we op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via de website Jaarverantwoording-in-de-zorg.  Ontvangsten en besteding van de giften worden verantwoord in de Jaarrekening in de toelichting op de balans.

Bestuur en beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van Lentekind is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. Zowel de leden van de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd in de jaarrekening, met dien verstande dat de Raad van Toezicht pas per 2022 een bezoldiging ontvangt. Salariëring van medewerkers geschiedt conform de CAO gehandicaptenzorg 2021-2024. https://www.vgn.nl/nieuwe-cao-gehandicaptenzorg-2021-2024

Contactgegevens Stichting Lentekind

Post- en bezoekadres: Beneluxlaan 16, 4334 GJ  MIDDELBURG
Telefoonnummer: 06 – 26 98 55 30
E-mail: info@stichtinglentekind.nl

KvK-nummer: 22063098
RSIN-nummer: 817502300

Meer lezen over ANBI?
Bekijk de website van de overheid.

ANBI logo