ANBI

6.  De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Voor 2020 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: (zie ook het meest actuele jaarverslag)

  1. Lentekind heeft een stevige positie in de regio verworven als orthopedagogisch dagcentrum voor beweging en ontwikkeling. Zij staat bekend als deskundige zorgaanbieder die werkt vanuit een sterke visie en die zicht richt op de doelgroep; kinderen en jong volwassenen met een (ernstig meervoudige) verstandelijke beperking en autisme van 0 tot 23 jaar.
  2. 8+ groep opzetten en implementeren
  3. Website vernieuwen
  4. Zorgondersteuning anders inrichten (administratie)
  5. Verbouwing starten van de dagbehandeling
  6. HKZ wederom behaald en voortgezet
  7. Europese aanbesteding Jeugdwet zomer 2019
  8. Cliënttevredenheidsonderzoek najaar 2019
  9. Start met SKJ registratie jeugdhulpverleners
9.  Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht:

Bestuurder:
mw. N. Reebergen

Voorzitter rvt:
dhr. K.A. Hamelink

Lid rvt:
drs. R.J. Aarnoutse RA

Lid rvt:
mr. P.M. Witkam

8.  Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling:

Raad van Toezicht: onbezoldigd.

9.  Het beloningsbeleid voor het personeel:

Het beloningsbeleid van stichting Lentekind is vastgesteld conform hoofdstuk 4 collectieve arbeidsovereenkomst gehandicaptenzorg (cao gehandicaptenzorg 2019-2021). Iedere werknemer heeft een functieomschrijving waar een functiewaardering aan is gekoppeld (FWG). Iedere werknemer wordt benoemd in een salarisschaal met bijbehorende functiejaren.

10.  Het actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie het kwaliteitsrapport 2019

11.  Balans en staat van baten en lasten:

Jaarrekening vanaf pagina 16 in het actuele Jaarverslag

Meer lezen over ANBI?
Bekijk de website van de overheid.

ANBI logo

COVID-19 maatregelen

Bij Stichting Lentekind volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Mocht uw kind of iemand in uw gezin (milde) symptomen van Covid-19 hebben, dan moet u dit voor een bezoek aan ons dagcentrum aan ons laten weten! Voor meer informatie over de symptomen en ons beleid; Lees hier meer…