Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

1. Website:
www.stichtinglentekind.nl

2. De naam van de instelling:
Stichting Lentekind

3. Het RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend:
- 817502300

4. Het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling:

Postadres:
Beneluxlaan 16, 4334GJ MIDDELBURG

Bezoekadres:
Beneluxlaan 16, 4334GJ MIDDELBURG
Telefoon: 06-26985530
E-mail: info@stichtinglentekind.nl

5. De doelstelling van de instelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen t/m 23 jaar met een verstandelijke beperking en autisme, in het bijzonder van kinderen met een meervoudig complexe beperking.

Stichting Lentekind biedt dagbehandeling aan:

 • Kinderen en jong volwassenen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking en autisme van 0 tot 23 jaar;
 • Kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand vanaf 0 jaar, die op hun 4e of later doorstromen naar een vorm van onderwijs.

Een van de vaste methodieken die dagelijks op het dagcentrum wordt toegepast is het "Lentekind spel- en bewegingsprogramma". Hierdoor wordt de motorische, sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van de cliënt gestimuleerd. Een andere methode die op het kinderdagcentrum wordt toegepast is de methode 'early intervention'. Hierdoor wordt gestructureerd en in kleine stapjes aan de ontwikkeling van ieder kind gewerkt

Zie ook: http://www.stichtinglentekind.nl/methoden.html

Naast de dagbehandeling is Lentekind in 2016 gestart met het aanbieden van logeeropvang in de weekenden, ter ontlasting van ouders in de thuissituatie. De logeeropvang richt zich uitsluitend op kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

6. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Voor 2018 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Lentekind heeft een stevige positie in de regio verworven als orthopedagogisch dagcentrum voor beweging en ontwikkeling. Zij staat bekend als deskundige zorgaanbieder die werkt vanuit een sterke visie en die zicht richt op de doelgroep; kinderen en jong volwassenen met een (ernstig meervoudige) verstandelijke beperking en autisme van 0 tot 23 jaar.
 2. 8+ groep opzetten en implementeren
 3. Website vernieuwen
 4. Zorgondersteuning anders inrichten (administratie)
 5. Verbouwing starten van de dagbehandeling
 6. HKZ wederom behaald en voortgezet
 7. Europese aanbesteding Jeugdwet zomer 2019
 8. Cliënttevredenheidsonderzoek najaar 2019
 9. Start met SKJ registratie jeugdhulpverleners

7. Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht:

Bestuurder: mw. N. Reebergen
Voorzitter rvt: dhr. K.A. Hamelink
Lid rvt: drs. R.J. Aarnoutse RA
Lid rvt: mr. P.M. Witkam

8. Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling:
Raad van Toezicht: onbezoldigd.

9. Het beloningsbeleid voor het personeel:

Het beloningsbeleid van stichting Lentekind is vastgesteld conform hoofdstuk 4 collectieve arbeidsovereenkomst gehandicaptenzorg (cao gehandicaptenzorg 2017-2019). Iedere werknemer heeft een functieomschrijving waar een functiewaardering aan is gekoppeld (FWG). Iedere werknemer wordt benoemd in een salarisschaal met bijbehorende functiejaren.

10. Het actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Voor het kwaliteitsrapport 2018, Klik hier

11. Balans en staat van baten en lasten:

Klik hier

 

 
homehomehomehomehomehomehomehomehome home